Skip to main content

Ano ang human trafficking?

Ang human trafficking ay isang anyo ng modernong pang-aalipin.  Ito ay ang krimen kung saan pinagsasamantalahan ng isang tao ang isa pa upang kumita ng pera para sa kanyang sariling kapakanan. Sinasamantala ng mga human trafficker ang mahinang sitwasyon ng kanilang mga biktima para kontrolin ang mga ito. Kadalasan, gumagamit sila ng pisikal o sikolohikal na karahasan at nililimitahan ang kalayaan ng biktima.  Ngunit maaari rin nilang harangan ang kanilang mga biktima sa isang sitwasyon ng pag-depende sa ekonomiya (para sa pabahay, pagkain, mga dokumento), at/o simpleng pag-abuso sa isang mahinang posisyon. Ang mga trafficker ay maaaring gumana sa isang kriminal na network ngunit maaari ring kumilos nang mag-isa.

Maaaring maapektuhan ng human trafficking ang lahat: matatanda at bata; lalaki, babae at transgender; mula sa lahat ng nasyonalidad (Belgian, EU at hindi EU). Maaari ka ring maging biktima!

Header-image-masked.png

Maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo ang human trafficking:

Sekswal na pagsasamantala

Ang mga biktima ng sekswal na pagsasamantala ay kailangang magsagawa ng mga serbisyong sekswal upang kumita ng pera para sa nananamantala. Maaaring pilitin, manipulahin o hikayatin ng nananamantala ang kanilang biktima gamit ang pangako ng mga kalakal, pera, o isang mas magandang buhay. Hindi lamang ito nangyayari sa prostitusyon, kundi pati na rin sa industriya ng porn, sa mga serbisyo ng escort at sa internet.

Pagsasamantala sa paggawa

Ang mga biktima ay dapat magtrabaho sa mga kondisyong taliwas sa dignidad ng tao: napakahabang oras para sa maliit o walang suweldo sa masamang mga kondisyon. Madalas silang nakahiwalay at/o umaasa sa kanilang employer para sa pagkain, tirahan, access sa pangangalagang pangkalusugan at/o mga social contact. Ang mga biktima ng pagsasamantala sa paggawa ay natagpuang nagtatrabaho sa halos lahat ng sektor, (mga restawran, agrikultura, konstruksiyon, at marami pa).

Sapilitang krimen

Ang mga biktima ng sapilitang krimen ay obligadong gumawa ng mga krimen na labag sa kanilang kalooban, para sa benepisyo ng ibang tao. Gumagamit ang nananamantala ng karahasan, panlilinlang, pagkalulong sa droga o mga utang, upang kontrolin ang kanilang biktima at pilitin silang gumawa ng mga ilegal na gawain. Madalas itong nangyayari sa mga gang ng kabataan.

Pagsasamantala sa pamamalimos

Ang mga biktima ay kailangang mamalimos para sa benepisyo ng nananamantala, na kadalasang miyembro ng pamilya, miyembro ng kanilang angkan o isang network. Sila ay nasa ilalim ng patuloy na kontrol at panggigipit at nagtitiis sila ng karahasan at pagbabanta kung hindi sila nakalikom ng sapat na pera.

Ilegal na pag-alis ng mga organ

Pinagsasamantalahan ang mga biktima para sa mga bahagi ng katawan. Nililinlang sila ng mga nananamantala na 'ibenta' ang kanilang mga organo para sa maliit na pera, gamit ang mga hindi tunay na pangako at/o karahasan at kumikita ng napakalaking halaga sa muling pagbebenta nito.

Ano ang mangyayari kapag nakipag-ugnayan ka sa amin?

Makikinig kami sa iyo

Sama-sama nating susuriin ang iyong sitwasyon at ang iyong kahilingan. Kung masusuri namin na ikaw ay maaaring biktima ng human trafficking, iimbitahan ka namin sa isang lokal na sentro ng pangangalaga upang malaman ang higit pa tungkol sa iyong sitwasyon.

 Kung masusuri namin na ang iyong sitwasyon ay hindi human trafficking, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makahanap ng organisasyong mas angkop na tumulong sa iyo

Kakausapin ka namin

Sa panahon ng pagpupulong sa aming opisina ay patuloy kaming makikipag-usap sa iyo, at kung magiging malinaw na ikaw ay isang ipinapalagay na biktima ng human trafficking, ipapaliwanag namin sa iyo ang lahat tungkol sa iyong mga karapatan, tungkol sa posibleng suporta, at tungkol sa pamamaraan ng proteksyon ng biktima.

Mag-aalok kami sa iyo ng suporta

Magkakaroon ka ng opsyong gawin ang gusto mo: maaari mong tanggapin ang aming alok na pumasok sa pamamaraan ng proteksyon, ngunit maaari mo rin itong tanggihan. Kung ganoon, hindi ka namin masusuportahan, ngunit gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makahanap ng isa pang organisasyon na maaaring magbigay sa iyo ng uri ng suporta na hinahanap mo.

Human trafficking ba ito?

Kung hindi ka sigurado na ito ay isang sitwasyon ng human trafficking, ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo:

 • Napipilitan ka bang gawin ang mga bagay na ayaw mo?
 • Nagtatrabaho ka ba ng mahabang oras para sa kaunti o walang pera?
 • Napipilitan ka bang magtrabaho kahit na ikaw ay may sakit o sugatan?
 • May nananakot sa iyo, sa iyong pamilya o sa iyong mga mahal sa buhay?
 • May kumokontrol sa iyo at sinusubaybayan ang iyong mga galaw?
 • May kumuha ng iyong passport at ID?
 • Pakiramdam mo ba ay naiipit ka sa sitwasyong ito, at sa tingin mo ay walang alternatibo?

 

Kung OO ang sagot mo sa 2 o higit pa sa mga tanong na ito, maaaring ikaw ay biktima ng human trafficking. Huwag mag-atubiling punan ang form o makipag-ugnayan sa amin. Gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan kang makahanap ng solusyon.

MAGHANAP NG TULONG MALAPIT SA IYO

Sino kami?

Mayroong 3 espesyal na sentro ng pangangalaga para sa suporta sa mga biktima ng human trafficking sa Belgium: PAG-ASA, PAYOKE, SÜRYA. Sama-sama, nagtatrabaho kami upang tulungan ang mga biktima ng human trafficking na sinamantala sa Belgium. Nag-aalok kami ng payo, impormasyon at suporta upang makabangon mula sa pagsasamantala at upang mabawi ang kontrol sa kanilang buhay, nang malaya sa human trafficking.

Ginagawa namin ito sa loob ng legal na balangkas ng Belgian na pamamaraan ng proteksyon para sa mga biktima ng human trafficking.

Ang aming mga serbisyo ay libre at kumpidensyal. Kung nais mong pag-usapan ang iyong sitwasyon sa isang hindi kilalang paraan, posible rin ito: hindi mo kailangang sabihin ang iyong pangalan.

Ang aming suporta sa mga biktima

 • Silungan at tirahan

  Ang bawat lokal na sentro ng pangangalaga ay may kanlungan para sa emerhensiyang pabahay. Ito ay matatagpuan sa isang nakahiwalay na address upang matiyak ang kaligtasan ng mga biktima. Nakakahanap ang mga biktima ng ligtas na silungan dito upang simulan ang kanilang proseso sa pagbawi. Pagkatapos ng maikling pamamalagi sa shelter, makakatulong kami sa paghahanap ng tirahan sa isang rental flat.

 • Panlipunang suporta

  Nagbibigay kami ng panlipunang suporta sa bawat biktima batay sa kanilang mga pangangailangan, upang matulungan silang mabawi ang kumpiyansa at magsimulang bumuo ng bagong buhay. Depende sa kanilang sitwasyon, tutulong kami para sa pabahay, pangangalagang medikal, edukasyon, trabaho, kapakanang panlipunan, pangangalaga sa kalusugan ng isip, at anumang iba pang aspeto ng buhay ng tao.

 • Legal na suporta

  Nagbibigay kami ng legal na tulong upang suportahan ang bawat biktima sa kanilang landas upang makamit ang hustisya at sa kanilang pakikipagtulungan sa sistemang panghukuman sa Belgium.

 • Administratibong suporta

  Sinusuportahan namin ang mga biktima na ayusin ang lahat ng kanilang mga papeles at dokumento, upang maipasa ang lahat ng mga administratibong hakbang na kinakailangang isaayos sa Belgium.

Humingi ng Tulong. Libre at kumpidensyal

Humingi ng Tulong. Libre at kumpidensyal

Sa kaso ng agarang panganib, mangyaring tumawag sa pulis 101

Upang makakuha ng tulong at payo, punan ang aming form. Ang isang dalubhasa at sinanay na tagapayo mula sa isang lokal na sentro ng pangangalaga ay makikipag-ugnayan sa iyo sa susunod na araw ng trabaho. Kung mas gusto mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang tumawag o bumisita sa amin sa oras ng opisina. Mangyaring humanap ng lokal na sentro ng pangangalaga na malapit sa iyo.

Ang aming suporta ay libre at kumpidensyal, kahit na wala kang mga papeles sa paninirahan.

Humingi ng Tulong. Libre at kumpidensyal

Sa kaso ng agarang panganib, mangyaring tumawag sa pulis 101

Upang makakuha ng tulong at payo, punan ang aming form. Ang isang dalubhasa at sinanay na tagapayo mula sa isang lokal na sentro ng pangangalaga ay makikipag-ugnayan sa iyo sa susunod na araw ng trabaho. Kung mas gusto mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang tumawag o bumisita sa amin sa oras ng opisina. Mangyaring humanap ng lokal na sentro ng pangangalaga na malapit sa iyo.

Ang aming suporta ay libre at kumpidensyal, kahit na wala kang mga papeles sa paninirahan.

May suporta mula sa Team Justice